Підтримати Долучитися Увійти

Положення “Про контрольно-ревізійні органи політичної партії «Сила Людей»”

1. Загальні засади діяльності контрольно-ревізійних органів Партії

1.1. Контрольно-ревізійні органи є статутними органами Партії, які контролюють та перевіряють статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та її структурних утворень, здійснюють контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики.

1.2. До контрольно-ревізійних органів Партії належать:

– Центральна контрольно-ревізійна комісія;

– контрольно-ревізійні комісії обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

– контрольно-ревізійні комісії місцевих (районних, районних в місті, міських, міськрайонних) організацій Партії.

1.3. Контрольно-ревізійні органи Партії керуються у своїй діяльності чинним законодавством України, Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних органів Партії.

2. Організація роботи контрольно-ревізійних органів Партії

2.1. Робота контрольно-ревізійних органів відбувається у формі засідань, на яких приймаються відповідні рішення.

2.2. Рішення контрольно-ревізійних органів також можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж зазначеного у проекті рішення строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли не менш ніж 2/3 повноважних членів відповідного контрольно-ревізійного органу.

2.3. Засідання контрольно-ревізійного органу проходять відповідно до графіку не рідше одного разу в 2 місяці та скликаються Головою або особою, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу або з ініціативи членів комісії, якщо з ініціативою провести засідання звернулося не менше 1/3 складу комісії.

{пункт 2.3. зі змінами, внесеними згідно з рішенням Третього чергового З’їзду від 24.12.2016 р.}

2.4. Про засідання контрольно-ревізійного органу повинні бути повідомленні всі його члени шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту або у інший спосіб, який можна підтвердити.

2.5. Відповідальним за повідомлення членів контрольно-ревізійного органу про засідання є Голова або особа, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу.

2.6. Анонс про засідання контрольно-ревізійного органу повинен бути опублікований на партійному сайті у відповідному розділі не менш ніж за два робочих дні до засідання.

2.7. В анонсі про засідання контрольно-ревізійного органу повинен бути вказаний порядок денний засідання та місце й час його проведення.

2.8. У випадку прийняття рішення методом опитування, протокол підписується Головою або особою, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу.

2.9. Відповідальним за опублікування анонсу засідання контрольно-ревізійного органу є Голова або особа, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу.

2.10. Засідання контрольно-ревізійного органу є правомочним за умови участі у ньому більш ніж половини його кількісного складу.

2.11. Засідання контрольно-ревізійного органу веде його Голова, що автоматично є Головуючим на засіданні, а за його відсутності – Головуючий обирається на початку засідання.

2.12. На засіданні контрольно-ревізійного органу обирається Секретар засідання, якому можуть доручити вести протокол і який підписує його після закінчення засідання.

2.13. Рішення контрольно-ревізійного органу ухвалюються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів цього органу і оформлюються у вигляді протоколів, що підписуються Секретарем засідання та Головою або особою, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу, або у випадку їх відсутності Головуючим на засіданні.

2.14. Скан-копії підписаних та оформлених у формі протоколу рішень контрольно-ревізійного органу публікуються на офіційному партійному сайті у відповідному розділі та надсилаються у Секретаріат Партії протягом 2 робочих днів.

2.15. У випадку якщо протоколи були не опубліковані у зазначений термін та/або не надіслані у Секретаріат Партії рішення вважається нікчемним і потребує повторного розгляду.

2.16. Голова або особа, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу, відповідальна за зберігання оригіналів протоколів.

2.17. Для здійснення своїх повноважень контрольно-ревізійний орган безперешкодно отримує від інших статутних органів та посадових осіб Партії інформацію, яка стосується статутної, фінансової, внутрішньогосподарської діяльності партійної організації, якою створено контрольно-ревізійний орган, та усіх організацій нижчого рівня.

2.18. Члени контрольно-ревізійних органів обираються терміном не більш ніж на один рік з правом повторного переобрання, але не більше ніж два рази поспіль.

2.19. Голова та заступник Голови контрольно-ревізійних органів обираються з числа її членів не більш ніж на один рік з правом повторного переобрання, але не більше ніж два рази поспіль, але у будь-якому випадку не більше строку своїх повноважень члена контрольно-ревізійного органу.

2.20. У випадку неналежного виконання своїх обов’язків, конференція відповідної організації може відкликати члена відповідного контрольно-ревізійного органу та обрати іншого.

3. Центральна контрольно-ревізійна комісія

3.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія (ЦКРК) складається з 27 членів, які делеговані до її складу від конференцій обласних організацій Партії, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії. Кожна така організація Партії може делегувати з числа її членів одного представника.

3.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія утворюється на своєму установчому засіданні у разі обрання до її складу не менше 3 осіб.

3.3. Центральна контрольно-ревізійна комісія підзвітна З’їзду Партії.

3.4. Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням керівних органів Партії, за зверненнями організацій Партії та членів Партії.

3.5. Усі звернення Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає протягом двадцяти днів з дня отримання.

3.6. Центральна контрольно-ревізійна комісія веде облік усіх контрольно-ревізійних органів Партії.

3.7. У випадку, якщо питання знаходиться в компетенції контрольно-ревізійного органу, нижчого рівня, Центральна контрольно-ревізійна комісія передає його розгляд у відповідний орган.

3.8. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних органів Партії, керівних органів організацій Партії та контрольно-ревізійних органів організацій Партії всіх рівнів.

3.9. Для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, Центральна контрольно-ревізійна комісія дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним органам Партії.

4. Контрольно-ревізійні комісії організацій Партії

4.1. Контрольно-ревізійна комісія обласної організації Партії складається з членів, які були делеговані до її складу Конференціями місцевих організацій Партії, зареєстрованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4.2. Контрольно-ревізійна комісія місцевої (районної, районної в місті, міської, міськрайонної) організації Партії складається з обраних на Конференції (Зборах) членів організації Партії, враховуючи територіальний характер при великій кількості осередків чи членів організації Партії на відповідному рівні.

4.3. Члени контрольно-ревізійної комісії (КРК) організації Партії обираються терміном не більш ніж на один рік з правом повторного переобрання, але не більше ніж два рази поспіль.

4.4. Члени КРК обираються таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на Конференції (Зборах) відповідної організації Партії.

4.5. Голову та заступника Голови контрольно-ревізійної комісії обирає комісія з числа її членів таємним голосуванням на їх строк повноважень членів КРК.

4.6. Голова контрольно-ревізійної комісії зобов’язаний надати інформацію (та за потребою надсилати оновлену) щодо складу відповідної комісії та повноваження її членів для Центральної контрольно-ревізійної комісії.

4.7. Контрольно-ревізійна комісія організації Партії підзвітна Конференції (Зборам) відповідної організації Партії. Голова або заступник Голови Контрольно-ревізійної комісії звітують на кожних З’їздах Партії, Конференціях (Зборах) партійних організацій у разі включення цього питання до порядку денного та за вимогою керівних органів Партії.

4.8. Члени контрольно-ревізійної комісії організації Партії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних органів відповідних організацій Партії та контрольно-ревізійних органів організацій Партії нижчого рівня.

4.9. Контрольно-ревізійна комісія організації Партії розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням керівних органів Партії, Центральної контрольно-ревізійної комісії або керівних органів відповідної організації Партії чи члена Партії.

4.10. Для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, контрольно-ревізійна комісія обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним комісіям організацій Партії нижчого рівня.

5. Повноваження контрольно-ревізійних комісій

5.1. До повноважень контрольно-ревізійних комісій відносяться:

– розгляд та надання висновків та пропозицій Раді відповідного рівня щодо виключення з числа членів Партії;

– контроль за виконанням планів діяльності та фінансової дисципліни на відповідному рівні;

– розгляд спірних питань у разі відповідних звернень (неправомірне виключення тощо);

– здійснення контролю за дотриманням та виконанням рішень керівних органів Партії всіма організаціями Партії відповідного рівня та його членами;

– контроль за дотриманням законності виконання бюджету відповідних організацій, джерелами надходжень коштів і майна, їх збереження, розподілом та відповідним обліком;

– здійснення контролю за відповідністю керівних осіб відповідних організацій Партії вимогам та критеріям.

5.2. У разі виявлення комісією в результаті перевірки відповідності особи, що займає керівну посаду в Партії, фактів невідповідності критеріям членства та вимогам до зайняття певної посади, зокрема:

  • умисне приховування членом Партії інформації, що підлягає обов’язковому поданню;
  • володіння подвійним або іноземним громадянством або знаходження на службі/співпраці із іноземними/міжнародними спецслужбами;
  • наявність рішення/вироку суду про встановлення факту вчинення корупційного правопорушення або визнання винним за скоєння умисного злочину;
  • встановлена невідповідність між задекларованими доходами та фактичними видатками, контрольно-ревізійна комісія надає висновок про невідповідність члена Партії критеріям Партії.

5.3. За результатами розгляду скарг та проведених перевірок КРК ухвалюють рішення, у яких констатують наявність або відсутність певних фактів і формулюють висновки.

6. Порядок оформлення рішень контрольно-ревізійних органів

6.1. Рішення контрольно-ревізійного органу має містити:

  • підстави перевірки;
  • перелік досліджуваних обставин, матеріалів, документів;
  • опис обставин розгляду, досліджуваних матеріалів, пояснень;
  • висновок комісії (наявність факту дотриманням чи порушення членом Партії вимог Статуту та законодавства України з фінансових питань, достовірність обліку і звітності, наявності чи відсутності недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей Партії та інші факти).

6.2. Рішення контрольно-ревізійного органу набувають чинності після спливу строку на їх оскарження.

6.3. У випадку незгоди із рішенням контрольно-ревізійного органу, особа може оскаржити його впродовж 10 днів з моменту його опублікування в партійних мережах до вищестоящого контрольно-ревізійного органу.

6.4. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії не оскаржуються та є правомочними з моменту їх опублікування.

6.5. Забезпечення діяльності контрольно-ревізійних органів та їх фінансування здійснюють відповідно керівні органи Партії, обласні та місцеві партійні організації.