Підтримати Долучитися Увійти

Положення “Про порядок сплати та обліку партійних внесків”

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає розмір, форму, порядок, строки сплати внесків членами політичної партії “Сила Людей” (далі – Партія) та правила їхнього обліку.

1.2. Внески поділяються на вступні, членські, цільові та благодійні та інші.

1.3.  Вступний внесок – це єдиноразовий внесок, який обов’язково сплачується особою при її вступі в Партію. Його розмір визначається особою на власний розсуд, але не може бути меншим, ніж 3% від місячного доходу члена Партії. Мінімальний розмір вступного внеску складає 100 грн.

1.3.1. Пільговий розмір вступного внеску складає 50 грн для студентів денної форми навчання, пенсіонерів, безробітних та таких пільгових категорій населення:

 • Учасники бойових дій;
 • Учасники АТО;
 • Інваліди 1, 2, 3 категорії;
 • Члени сім’ї загиблого учасника АТО;
 • Члени багатодітної сім’ї;
 • Громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС,
 • Мешканців сільських районів;
 • Громадян  України, які зареєстровані у межах адміністративно-територіальної одиниці на тимчасово окупованих територіях України та/або мають довідку про статус внутрішньо переміщеної особи.

Право на сплату вступного внеску у розмірі 50 грн надається на підставі наявності документу, що підтверджує приналежність до відповідної категорії громадян. Таким документом може бути відповідне посвідчення, довідка, студентський квиток тощо.

1.4. Членські внески – це кошти, які щомісячно сплачуються членами Партії для її фінансування. Розмір внеску визначається особою на власний розсуд, але не може бути меншим, ніж 1% від місячного доходу особи, що його сплачує. Мінімальний розмір членського внеску складає 50 грн.

1.4.1. Пільговий розмір членського внеску складає 25 грн для студентів денної форми навчання, пенсіонерів, безробітних та таких пільгових категорій населення:

 • Учасники бойових дій;
 • Учасники АТО;
 • Інваліди 1, 2, 3 категорії;
 • Члени сім’ї загиблого учасника АТО;
 • Члени багатодітної сім’ї;
 • Громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • Мешканці сільських районів (особи, які є членами осередків на території сіл, селищ та міст районного значення);
 • Громадяни України, які зареєстровані у межах адміністративно-територіальної одиниці на тимчасово окупованих територіях України та/або мають довідку про статус внутрішньо переміщеної особи

Право на сплату членського внеску у розмірі 25 грн надається на підставі наявності документу, що підтверджує приналежність до відповідної категорії громадян. Таким документом може бути відповідне посвідчення, довідка, студентський квиток тощо.

1.5. У разі сплати членських внесків за 6 місяців одним платежем, партієць отримує знижку у розмірі мінімального членського внеску, яка зараховується на наступний місяць. У разі сплати членських внесків за 12 місяців одним платежем, партієць отримує знижку у розмірі двох мінімальних членських внесків, яка зараховується на наступні два місяці. Ця норма не стосується випадків, коли таким платежем партієць ліквідовує заборгованість більше одного місяця.

1.6. Партійні організації можуть збільшувати розмір мінімального членського внеску для своєї території шляхом прийняття відповідного рішення Конференцією обласної партійної організації.

1.7. Цільовий внесок – грошові кошти, що сплачуються членами Партії добровільно у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм, визначених відповідно до рішення організації, та на добровільних засадах в порядку, визначеному відповідно до цього Положення.

1.8. Благодійний внесок – грошові кошти, що добровільно сплачуються членами Партії на підтримку Статутної діяльності Партії.

1.9. Місячна сума внесків всіх типів від члена Партії не може перевищувати 50 000 грн.

1.10. У випадку, коли член Партії сплачує більше за 50 000 грн на місяць, рішення про використання відповідного надлишку ухвалює Політична Рада Партії.

1.11. Партійні внески сплачуються на визначені Керівником Секретаріату Партії та оприлюднені на офіційному сайті Партії загальнопартійні рахунки (далі – загальнопартійні рахунки) для членських, вступних, цільових і благодійних внесків відповідно.

1.12. Особа, що сплачує внески відповідальна за сплату необхідної банківської комісії.

1.13 Особа, що помилково сплатила внесок може звернутись до Секретаріату щодо перерахування його на інший партійний рахунок чи його перезарахування (повного або часткового) на протязі 14 днів з моменту його сплати за умови надання вмотивованої аргументації щодо його попереднього помилкового зарахування.

 1. Порядок сплати та розподілу партійних внесків

2.1. Усі члени Партії сплачують членські внески на єдиний рахунок Партії для членських внесків.

2.2. Кошти, сплачені членами Партії, зареєстрованими в первинних осередках на території, де створені відповідні партійні організації (місцева/обласна), повертаються (відповідна частка) таким організаціям лише у випадку, якщо ними утворено Виконком партійної організації, призначено Керівника Виконкому, утворено Контрольно-ревізійну комісію.

2.3. Членські внески розподіляються та надходять у розпорядження за наступним принципом:

2.3.1. Кошти, що сплачуються членами Партії, не зареєстрованими в жодному первинному осередку, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії.

2.3.2. Кошти, сплачені членами Партії, зареєстрованими в первинних осередках на території, де не створена відповідна місцева/обласна партійна організація, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії.

2.3.3. У розпорядженні обласної партійної організації залишається 15% коштів, сплачених членами Партії, зареєстрованими в первинних осередках на відповідній адміністративній території (з урахуванням п. 2.2.).

2.3.4. У розпорядженні місцевої партійної організації залишається 70 % коштів (виняток – п.2.3.5.), сплачених членами Партії, зареєстрованими в первинних осередках на відповідній адміністративній території (з урахуванням п. 2.2.).

2.3.5. У містах з районним поділом, в разі, якщо на такій території утворені і районні у місті, і міська організації, кошти, сплачені членами Партії, що входять в осередки, підпорядковані районній у місті партійній організації розподіляються наступним чином: у розпорядженні районної у місті партійної організації залишається 55% таких коштів, у розпорядженні міської партійної організації залишається 15% таких коштів (з урахуванням п. 2.2.).

2.4. До моменту утворення у партійній організації Виконкому партійної організації, призначення Керівника Виконкому, утворення Контрольно-ревізійної комісії, відповідний відсоток коштів, що мали б належати такій організації, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії.

2.5. Відповідальним за облік та формування звітності щодо внесків, сплачених на загальнопартійні рахунки є Секретаріат Партії.

2.6. Благодійні внески на Партію сплачуються на загальнопартійний рахунок для благодійних внесків.

2.7. Благодійні внески на партійні організації, сплачуються на рахунки таких організацій (відповідно до п. 3.1.).

{Розділ 2 у редакції, затвердженій рішенням Політичної Ради Партії  № 04/01-2017ПР від 28.01.2017}

 1. Порядок використання членських внесків організаціями

3.1. Рахунки для партійних організацій відкриваються на ім’я ПП “Сила Людей”. Відповідальний за відкриття рахунків та забезпечення надання доступу до них Керівникам Виконкомів відповідних партійних організацій – Керівник Секретаріату Партії.

3.2. Секретаріат Партії, у разі утворення в партійній організації Виконкому, обрання Керівника Виконкому та утворення Контрольно-ревізійної комісії, організовує процес відкриття рахунку та передання у розпорядження Керівнику Виконкому відповідної партійної організації доступу до рахунку, на який щомісячно перечислюватимуться кошти від сплати членських внесків, а також сплачуватимуться благодійні пожертви на діяльність партійної організації.

3.3. Секретаріат Партії організовує процес розподілу коштів та передання їх у розпорядження відповідним партійним організаціям (з урахуванням п. 2.2., п.2.3.).

3.4. Секретаріат Партії зобов’язаний перерахувати кошти на рахунок партійної організації не пізніше 10-го числа кожного місяця.

3.5. Керівники Виконкомів партійних організацій зобов’язані не пізніше 5-го числа кожного місяця подати до Секретаріату Партії звіт про рух коштів по рахунку, їх використання тощо, за попередній місяць.

3.6. У разі неподання Керівником Виконкому звітності у визначений термін, він позбавляється доступу до такого рахунку; внески, що сплачуються надалі, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії (або їх частка, відповідно до п. 2.3.); кошти, що залишились на рахунку можуть бути використані на запит Ради відповідної партійної організації за розпорядженням Керівника Секретаріату.

3.7. У разі, якщо у партійній організації ліквідовано Контрольно-ревізійну комісію, Керівник Виконкому позбавляється доступу до рахунку; внески, що сплачуються надалі, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії (або їх частка, відповідно до п. 2.3.); кошти, що залишились на рахунку можуть бути використані на запит Ради відповідної партійної організації за розпорядженням Керівника Секретаріату.

{Розділ 3 у редакції, затвердженій рішенням Політичної Ради Партії  № 04/01-2017ПР від 28.01.2017}

 1. Звітність

4.1. Секретаріат Партії публікує на сайті Партії звітність про рух коштів на загальнопартійних рахунках для вступних, членських та благодійних внесків.

4.2. Секретаріат Партії публікує на сайті Партії звітність щодо перерахувань коштів партійним організаціям по кожному рахунку окремо.

{пункт 4.2. із змінами, згідно з рішенням Політичної Ради Партії  № 04/01-2017ПР від 28.01.2017}

4.3. Політична Рада Партії може звертатися до Секретаріату Партії із запитом щодо надання фінансового звіту. До звіту включається:

 •        загальна сума внесків, отриманих організацією за кожний місяць, кожен квартал та сума внесків, сплачена за рік;
 •        загальна сума пожертв, отриманих безпосередньо від членів Партії та інших жертводавців;
 •        сума внесків, отриманих від кожної з організацій нижчого рівня; список членів Партії, які протягом останніх 90 днів не сплачували внески із зазначенням: з поважних причин, без поважних причин, з невідомих причин, звільнених від сплати;
 •        перелік організацій, які вчасно не передали внески та звіти;
 •        інша інформація, визначена Секретаріатом Партії;
 •        загальна сума витрачених коштів за кожний місяць, кожен квартал та сума витрат за рік;
 •        загальна сума залишків на рахунках.

4.4. Контролюють дотримання порядку сплати внесків контрольно-ревізійні комісії відповідної партійної організації та Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.

 1. Відповідальність за невиконання фінансових зобов’язань:

5.1. На членів Партії, які прострочили сплату членських внесків на 2 і більше місяці, автоматично на період прострочення накладаються наступні обмеження:

– позбавляються права номінуватися та/або балотуватися від імені Партії;

– позбавляються права займати будь які внутрішньопартійні посади, а у випадку їх фактичного зайняття – відстороняється від виконання повноважень;

– відвідувати навчальні та інші Партійні заходи до моменту належного виконання згаданих вище зобов’язань;

– позбавляються права голосу на З’їздах партії, конференціях та зборах партійних організацій.

5.2. Члени Партії, які прострочили сплату членських внесків більш ніж на з місяці, письмово (електронно поштою) інформуються про це Секретаріатом партії, та у тижневий термін мають погасити заборгованість. У випадку непогашення заборгованості такий член Партії автоматично виключається з Партії шляхом внесення відповідної інформації у Єдиний реєстр членів Партії та партійних організацій.

5.3. Якщо член Партії сплатив внесок, сума якого є меншою за встановлену цим Положенням, такий внесок за відповідний місяць не вважається сплаченим.

5.4 Дані щодо періоду заборгованості беруться з Єдиного реєстру членів Партії та   партійних організацій.

 

Додаток 1. Відомість сплати партійних внесків