Підтримати Долучитися Увійти

Положення про Політичну Раду політичної партії “Сила Людей”

Регламент роботи Політичної ради за посиланням

Цим Положенням про Політичну раду політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» (надалі – Положення) встановлюється порядок організації роботи та діяльності Політичної Ради політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» (надалі – Політрада) та Президії Політичної Ради політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» (надалі – Президія).

Норми Положення є спеціальними для цілей врегулювання порядку і процедур роботи Політради та мають пріоритетне за юридичною силою значення порівняно з будь-якими нормами будь-яких документів, що приймаються керівними органами політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» (надалі – Партія) за виключенням Статуту Партії.

 1. Статус Політичної ради

1.1. Політрада є вищим керівним органом Партії у період між З’їздами.

1.2. До повноважень Політради належить:

– визначення стратегії та форми участі Партії у виборчих процесах, утворення загальнодержавних виборчих штабів;

– затвердження звітів Центральної контрольно-ревізійної комісії про результати проведених перевірок у період між З’їздами Партії;

– обрання зі свого складу Голови Політради, Заступника Голови Політради (за поданням обраного Голови), членів Президії Політради та їх відкликання;

– затвердження структури та штатного розкладу Секретаріату Партії (надалі – Секретаріату);

– ухвалення рішень щодо співробітництва з іншими політичними партіями та громадськими організаціями та надання Керівнику Секретаріату або іншому представнику Партії повноважень щодо укладення відповідних угод (крім випадків реорганізації Партії, співробітництва у блоці);

– ухвалення рішень про заснування засобів масової інформації та призначення їх головних редакторів;

– ухвалення рішень про заснування підприємств, госпрозрахункових установ та організацій Партії та призначення їх керівників;

– розпорядження нерухомим та цінним (вартістю більш ніж 100 000 гривень) майном Партії;

– затвердження та внесення змін до Положення про Всеукраїнський Партійний З’їзд, та Положення про проведення праймеріз на посади в органах державного управління та місцевого самоврядування, Положення про Секретаріат, а також інших внутрішніх документів, що регламентують внутрішню організаційну роботу Партії, затвердження яких не віднесене до виключної компетенції інших органів Партії;

– скликання З’їзду;

– створювати консультативно-дорадчі органи Партії;

– сприяти діяльності та координувати роботу фракції Партії у Верховній Раді України;

– здійснювати інших повноважень, передбачені Статутом та іншими документами Партії;

– затвердження стратегічних планів діяльності Партії, бюджету та фінансових планів Партії;

– затвердження та внесення змін до Положення про порядок висування кандидатів від Партії;

– затвердження та внесення змін до Положення про членство в Партії;

– співробітництво з іншими Партіями шляхом створення блоку/коаліцій.

1.3. Політична Рада здійснює свою діяльність шляхом прийняття рішень, організації та фінансування їх виконання.

 1. Структура та порядок формування Політради

2.1. Політрада складається з членів Політради, що делеговані від обласних партійних організацій, організацій м.Києва, м.Севастополя, АР Крим;

2.2. Кількісний склад Політради не обмежується, але не може бути меншим ніж 3 особи;

2.3. Кожна обласна партійна організація, а також м.Києва, Севастополя, АР Крим, делегує до Політради своїх представників шляхом ухвалення відповідного рішення на конференції організації виходячи з наступного принципу:

– 1-й представник делегується організацією за умови наявності у її складі не менш ніж 15 первинних осередків;

– 2-й представник делегується організацією за умови наявності у її складі не менш ніж 30 осередків;

 

– кожен наступний представник делегується організацією з розрахунку: 1 делегат на кожні наступні 30 осередків.

2.4. Делегат до Політради від обласної організації, а також м.Києва, Севастополя, АР Крим, обирається на Конференції організації простою більшістю голосів, якщо інше не визначено Регламентом відповідної організації. Про винесення такого питання на голосування члени організації мають бути повідомлені не менш ніж за 10 днів до проведення конференції. При цьому, кандидати, що мають намір бути обраними делегатами до Політради мають публічно повідомити про це Секретаріат не пізніше ніж за 3 дні до проведення конференції;

2.5. Кожен делегат обирається до складу Політради строком на 1 рік і не може бути переобраний більш ніж на два терміни поспіль;

2.6 Партійна організація може відкликати обраного нею представника до Політради шляхом ухвалення відповідного рішення на своїй конференції після заслуховування звіту про діяльність цього представника.  Повідомлення про розгляд питання щодо відкликання представника в Політраду повинно бути надіслано відповідному представнику та в Секретаріат не пізніше ніж за 10 днів до проведення конференції;

2.7. Політичну Раду очолює обраний Голова Політради;

2.8. У період між засіданнями Політради Партії керівництво Партією здійснює Президія Політради Партії.

 

 1. Президія Політичної Ради
  3.1. Президія створюється Політрадою після досягнення нею кількісного складу в 9 членів та формується шляхом обрання членів Президії з числа членів Політради;
  3.2. Кількісний склад Президії не може перевищувати 1/3 від кількісного складу Політради;
  3.3. До складу Президії за посадою входять Голова Політради, заступник Голови, голова фракції Партії у Верховній Раді України (якщо така сформована);
  3.4 Члени Політради, Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, Керівник Секретаріату можуть брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу;
  3.5. До повноважень Президії ї належить:
  – визначення пріоритетів і планів поточної діяльності Партії;
  – скликання засідань Політради;
  – координація дій органів управління та партійних організацій;
  – організація виконання рішень З’їздів та Політради;
  – ухвалення та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо;
  – призначення на посаду та звільнення з посади Керівника Секретаріату (за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією);
  – формування кадрової політики Партії;
  – затвердження зразків партійного квитка, печатки та штампів Партії;
  – планування і забезпечення виконання бюджету Партії;
  – заснування партійних відзнак та нагород, ухвалення Положення про порядок присвоєння відповідних відзнак та нагород;
  – ухвалення рішення про прийняття або відмову в прийнятті в члени Партії та виключення з членства в Партії у випадках, передбачених цим Статутом та іншими документами Партії;
  – надання письмового дозволу на використання символіки Партії в комерційній діяльності третіх осіб;
  – ухвалення рішення щодо залучення до роботи у Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії незалежних експертів (аудиторів) на оплатних засадах;
  – здійснення права власності на майно та кошти Партії та делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії (за виключенням нерухомого і цінного майна);
  – ухвалення рішень щодо організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, затвердження виборчих документів Партії;
  – затвердження символіки, бланків, печаток обласних, місцевих та первинних партійних організацій;
  – надання роз’яснень щодо застосування окремих положень Статуту Партії;
  – вирішення інших питань та здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії.
 2. Голова Політради
  4.1. Голова Політради є одночасно Головою Президії та має наступні повноваження:

– здійснює загальне керівництво діяльністю Політради;

– забезпечує скликання засідань Політради;

– головує на засіданнях З’їзду, Політради та Президії;

– контролює виконання рішень Політради, Президії;

– підписує рішення З’їзду, Політради, Президії;

– здійснює інші функції та повноваження, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії, що не віднесені до виключної компетенції інших органів та посадових осіб Партії;

– спрямовує діяльність Секретаріату через Керівника Секретаріату.

4.2  Голова Політради та його Заступник обирається зі складу членів Політради шляхом таємного голосування;
4.3. Про розгляд питання про обрання Голови Політради має бути оголошено не менш ніж за 10 днів до проведення відповідного засідання. Кандидатури на посаду Голови мають бути подані до Секретаріату не менш ніж за 5 днів до дати голосування і оприлюднені ним на партійному сайті у відповідному розділі невідкладно, але не більше одного робочого дня;

4.4. Голова Політради обирається на термін, визначений статутом. По завершенню терміну повноважень, Голова Політради продовжує виконувати обов’язки Голови Політради до обрання нового Голови Політради. У випадку, якщо жодна особа не була обрана Головою політради або попередній Голова політради відмовляється виконувати обов’язки Голови, виконання обов’язків Голови політради на засіданнях здійснює найстарший за віком член Політради (в.о. Голови Політради). Всі інші повноваження Голови Політради виконує Політрада, реалізовуючи їх шляхом прийняття рішень на своїх засіданнях.

 1. Порядок роботи Політради та Президії
  5.1. Для досягнення мети діяльності Партії Політрада та Президія приймають рішення та забезпечують їх виконання;
  5.2. Рішення Політради та Президії приймаються шляхом відкритого голосування їх членів в порядку передбаченому цим Положенням;
  5.3. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало:
  – по питаннях порядку денного на засіданнях Політради/Президії 1/2 від присутніх на відповідному засіданні;
  – з питань винесених Головою на голосування шляхом опитування 2/3 від складу Політради/Президії за умови що відсутні голоси проти;
  5.3.1. Рішення приймається із застосуванням імперативного мандату з наступних питань:

– співробітництво з іншими Партіями шляхом створення блоку/коаліцій.
5.3.2. Застосування імперативного мандату означає, що член Політради голосує по питанню шляхом надання протоколу конференції відповідної обласної організації, м.Києва, м.Севастополя, АР Крим, на якій розглянуте відповідне питання та прийняте відповідне рішення;
5.4. Відповідальний за виконання рішення обирається Політрадою/Президією та зазначається в самому тексті рішення. Якщо відповідальний не обраний – відповідальним за організацію виконання рішення є Голова;
5.5. Рішення Політради можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли не менш ніж 2/3 повноважних членів Політради. Процедура прийняття рішень шляхом опитування визначається цим Положенням.

 1. Порядок проведення засідань Політради/Президії
  6.1. Засідання Політради відбуваються не рідше ніж 1 раз на 3 місяці. Засідання Президії відбуваються не рідше ніж 1 раз на місяць;
  6.2. Місце та конкретний час проведення засідання визначає Голова. Зазначена інформація надсилається на електронну пошту визначену Секретаріатом не пізніше ніж за 72 години до початку засідання. Відповідна інформація оприлюднюється Секретаріатом якнайшвидше але не пізніше ніж протягом одного робочого дня;

6.3. Порядок денний засідання Політради/Президії формується з пропозицій членів Політради/Президії та затверджується Головою;

6.3.1 Остаточна затверджена редакція порядку денного та відповідні проекти рішень надсилаються Головою на електронну пошту визначену Секретаріатом не пізніше ніж за 48 годин до початку засідання. Відповідна інформація оприлюднюється Секретаріатом якнайшвидше але не пізніше ніж протягом одного робочого дня;
6.3.2. Пропозиції до проектів рішень подаються у формі коментарів на партійному сайті у відповідному розділі (або у випадку технічної несправності, в інший спосіб розміщуються в інтернеті, що гарантує  їх публічність), не пізніше ніж 12 годин до початку засідання;
6.3.3. Формуючи порядок денний, Голова повинен виходити з наявності у кожного члена права на включення його пропозиції до порядку денного з урахуванням наступного:
– питання з приводу якого надійшла пропозиція має відноситись до компетенції того, хто її надає та бути достатньо важливим для розгляду на відповідному засіданні;
– разом з пропозицією має бути обов’язково поданий проект рішення до порядку денного;
– пропозиція з питань, що належать до компетенції діючих органів Партії має бути попередньо розглянута ними та рекомендована для розгляду на засіданні Політичної ради/Президії.
6.3.4. Внесення змін до порядку денного після його публікації не допускається;
6.3.5. Не допускається включення до порядку денного загальних питань без наявних проектів рішень до них на кшталт «Кадрові питання», «Інше»;
6.4. Члени Політради/Президії беруть участь у засіданнях та голосують особисто;
6.5. Присутність на засіданні не членів партії допускається лише за дозволом Голови, про що він оголошує одразу після відкриття засідання. У разі надходження заперечення від будь-якого члена Політради/Президії з приводу присутності будь-якої сторонньої особи питання присутності має бути вирішене шляхом голосування;
6.6. Для участі в засіданні члени Політради/Президії реєструються. За підсумками реєстрації Голова встановлює правомочність засідання (наявність кворуму);
6.6.1. Засідання є правомочним якщо на момент його відкриття на ньому присутні не менш ніж 1/2 від сформованого складу Політради/Президії;
6.6.2. Наявність кворуму встановлюється Головою на момент відкриття засідання та підлягає повторному встановлення у разі його поновлення, якщо перерва у роботі засідання тривала більш ніж годину;
6.7. На початку засідання Голова оголошує про реєстрацію членів Політради/Президії, оголошує про присутніх на засіданні сторонніх осіб та наявність кворуму;
6.8. Одразу після встановлення кворуму Голова доповідає про стан виконання рішень Політради/Президії, підбиває підсумки роботи та оголошує порядок денний на засідання;
6.8.1. Всі виступи на засіданнях регламентуються у часі, про що окремо повідомляє Голова на початку засідання;
6.8.2. З питань порядку денного обов’язково доповідають автор пропозиції та голова робочого органу Політради/Президії до сфери компетенції якого відноситься це питання (у разі його присутності). За пропозицією автора та з дозволу Голови питання може доповідати інша особа, яка не входить до складу Політради/Президії;
6.8.3. Після доповіді питання порядку денного Голова дає можливість присутнім задати доповідачеві питання, а доповідачеві – відповісти на них;
6.8.4. Члени Політради/Президії, що мають бажання висловитись з питання порядку денного повідомляють про це Голову шляхом підняття руки, а Голову надає їм таку можливість в порядку надходження повідомлень. Один член Політради/Президії як правило не повинен виступати з одного й того ж питання більш ніж 2 рази;
6.8.5. Після завершення обговорення Голова ставить питання про затвердження проекту рішення на голосування;
6.8.5.1. Рішення може бути прийняте без обговорення, якщо у членів оргкомітету немає зауважень до нього;
6.8.5.2. Якщо до проекту рішення надійшло більше ніж 3 належним чином оформлених письмових пропозиції, то Голови спочатку ставить проект рішення за основу;
6.8.5.3. У разі прийняття рішення за основу – на розгляд виносяться письмові пропозиції, кожна з яких розглядається (доповідається, обговорюється та голосується) як окреме питання;
6.8.5.4. Винесення на розгляд усних пропозиції здійснюється на розсуд Голови;
6.8.5.5. Після завершення голосування по пропозиціях проект рішення виноситься на голосування у цілому з урахуванням прийнятих поправок;
6.8.5.6. У разі не прийняття рішення за основу або у цілому Голова не має право виносити на повторне голосування на цьому ж засіданні, проте, у випадку важливості швидкого прийняття рішення, може запропонувати повторно розглянути проект рішення з постатейним обговоренням та голосуванням;
6.8.5.7.  Повторний розгляд з постатейним обговоренням здійснюється якщо пропозиція Голови підтримана Політрадою/Президією шляхом голосування;
6.8.6. За підсумками голосування Голова одразу на засіданні оголошує про прийняте рішення;
6.9. Перерва у засіданні Політради/Президії обов’язково оголошується Головою із зазначенням чіткого часу поновлення роботи;
6.10. Засідання Політради/Президії можуть проводитись у формі он-лайн конференцій з дотримання норм цього Положення та права всіх членів партії здійснити он-лайн підключення для особистої участі через інтернет.

 

 1. Прийняття рішень шляхом опитування

7.1. У випадку необхідності термінового прийняття рішення Політради/Президії воно може бути прийнято шляхом опитування членів (письмово чи онлайн);

7.2. Процедура прийняття рішення шляхом опитування застосовується у період між засіданнями Політради/Президії за рішенням Головуючого, якщо його ініціатива підтримана не менш ніж 1/4 членів Політради/Президії або за ініціативою не менш ніж 1/3 членів Політради/Президії відповідно;

7.3. Для забезпечення обговорення проекту рішення Головуючим, якщо це можливо, повинна бути організована он-лайн конференція (опитування), про час якої мають бути повідомлені усі члени Політради/Президії;

7.4 Відповідальним за інформування членів Політради/Президії щодо опитування є Голова Політради/Президії;

7.5. Проект рішення який пропонується до голосування має бути максимально швидко належним чином опублікований та надісланий на електронну пошту кожного з членів Політради, про що кожен має бути повідомлений за допомогою телефонного зв’язку;

7.6. Голосування відбувається виключно шляхом надіслання відповіді на лист з проектом рішення з чітким зазначенням позиції члена Політради/Президії: за, утримався, проти;

7.7. З урахуванням результатів опитування членів Політради/Президії протягом доби після його завершення Головуючий забезпечує оформлення відповідного протоколу.

 

 1. Оформлення та опублікування офіційних документів Політради/Президії
  8.1. Рішення Політради/Президії фіксуються в письмовому вигляді у офіційних документах Політради/Президії;
  8.2. Якщо рішення приймається на засіданні Політради/Президії – його суть фіксується у протоколі засідання;
  8.2.1. У протоколі засідання зазначаються прізвища та ініціали членів Політради/Президії, а також інших осіб, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду;
  8.2.2. Протокол засідання складає Секретар засідання, що призначається Головуючим, як правило з числа працівників Секретаріату Партії Політради/Президії (за їх згодою) протягом двох робочих днів після завершення засідання;

8.2.3. Протокол засідання підписує Головуючий зборів та Секретар.

8.2.4 Після оприлюднення Протоколу, членам Політради/Президії надається один день для уточнення та можливості внесення поправок до протоколу;

8.2.5. Протокол засідання публікується на партійному сайті у відповідному розділі;

8.3. Якщо рішенням Політради/Президії затверджується редакція окремого документу або його зміст є великим за обсягом воно оформлюється у вигляді окремого документу. Рішення Політради/Президії та інші офіційні документи Політради/Президії підписуються Головуючим в період головування якого прийняте рішення чи затверджений документ;

8.4. Рішення Політради/Президії набувають чинності з моменту їх підписання та опублікування, якщо пізніша дата вступу рішення не передбачена самим рішенням;

8.5. Рішення Політради/Президії публікується на сайті Партії, якщо інше рішення не прийнято Політрадою/Президією;

8.6. Рішення має бути підписане та опубліковане невідкладно, але не пізніше ніж протягом чотирьох робочих днів з моменту його прийняття;

8.7. Оригінали офіційних документів Політради/Президії зберігаються Секретаріатом.