Підтримати Долучитися Увійти

Положення про Національний Секретаріат політичної партії “Сила Людей”

 1. Статус Національного Секретаріату
 2. Структура та порядок формування Національного Секретаріату
 3. Функції Національного Секретаріату
 4. Діяльність Національного Секретаріату
 5. Керівник Національного Секретаріату
 6. Звільнення Керівника Національного Секретаріату

Це Положення про Національний Секретаріат політичної партії “Сила Людей” (надалі – Положення) встановлює порядок організації роботи і діяльності Національного Секретаріату політичної партії “Сила людей” (надалі – Національний Секретаріат).

Норми Положення є спеціальними для цілей врегулювання порядку і процедур роботи Національного Секретаріату та мають пріоритетне за юридичною силою значення порівняно з будь-якими нормами будь-яких документів, що приймаються керівними органами політичної партії “Сила Людей” (надалі – Партія) за виключенням Статуту Партії (надалі – Статут).

 1. Статус Національного Секретаріату

1.1 Національний Секретаріат є постійно діючим не політичним виконавчим органом Партії.

1.2 Національний Секретаріат здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, а також цього Положення.

1.3 Національний Секретаріат підпорядковується Президії Політичної Ради Партії і виконує виключно рішення та доручення Центральних керівних органів Партії, які оформлені у відповідній письмовій формі.

 1. Структура та порядок формування Національного Секретаріату

2.1 Структура та штатний розпис Національного Секретаріату затверджується Політичною Радою Партії.

2.2 Працівники Національного Секретаріату призначаються на посаду наказом Керівника Національного Секретаріату, який погоджується з Головуючим Політичної Ради Партії.

У разі непогодження Головуючим Політичної Ради Партії кандидатури на посаду працівника Національного Секретаріату, Керівник може, у разі необхідності та доцільності, винести цю кандидатуру на погодження на засідання Політичної Ради Партії.

2.3 Працівники Національного Секретаріату не мають права поєднувати свою роботу в Національному Секретаріаті з будь-якою керівною партійною посадою. 

2.4 Працівники Національного Секретаріату є підзвітними та підконтрольними Керівнику Національного Секретаріату.

2.5 Працівники Національного Секретаріату звільняються з посади наказом Керівника Секретаріату.

 1. Функції Національного Секретаріату

3.1 Національний Секретаріат виконує наступні функції:

– втілює в життя стратегічні та поточні плани Партії, визначені З’їздом, Політичною Радою та Президією Політичної Ради Партії, які прийняті у формі рішень відповідних органів;

– організовує виконання рішень Центральних керівних органів Партії;

– організаційно забезпечує діяльність Центральних керівних органів Партії за наявності відповідних ресурсів (матеріально-технічних, людських тощо);

– організовує реалізацію програм, заходів та проектів Партії за наявності відповідних ресурсів;

– координує та безпосередньо здійснює заходи з підготовки та участі Партії у виборах до створення окремого виборчого штабу;

– організовує і здійснює централізований облік членів Партії, ведення та функціонування Єдиного реєстру членів Партії та партійних структурних утворень;

– організовує облік сплати членських та інших внесків шляхом ведення реєстру;

– забезпечує підготовку З’їздів Партії, засідань Політичної Ради Партії та Президії Політичної Ради Партії за наявності відповідних ресурсів (матеріально-технічних, людських тощо);

– забезпечує розробку проектів положень та інших внутрішніх документів Партії згідно з компетенцією за рішенням Центральних керівних органів Партії;

– забезпечує розробку проектів бюджету Партії, проектів кошторисів окремих програм та заходів за рішенням Центральних керівних органів Партії;

– здійснює юридичне забезпечення діяльності Центральних керівних органів Партії;

– організує діловодство Центральних керівних органів Партії та сприяє його налагодженню у обласних та місцевих організаціях шляхом розроблення відповідних інструкцій та методичних рекомендацій, котрі є обов’язковими для виконання у обласних та місцевих організаціях Партії;

– організує отримання та обробку інформації від обласних та місцевих організацій Партії, забезпечує зберігання конфіденційної інформації;

– організує навчання активістів Партії, а також навчання та підготовку до виборів кандидатів від Партії на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування;

3.2. Не допускається покладення на Національний Секретаріат та його працівників функцій, що не передбачені цим Положенням та посадовими інструкціями його працівників.

 1. Діяльність Національного Секретаріату

4.1. Національний Секретаріат формує свої плани роботи відповідно до стратегічних та поточних планів Партії, визначених З’їздом Партії, Політичною Радою та Президією Політичної Ради Партії.

4.2. Працівники Національного Секретаріату працюють у спосіб і час, встановлені Керівником Національного Секретаріату.

4.3. Працівники Національного Секретаріату забезпечують функціонування Національного Секретаріату, виконуючи виключно усні та письмові накази, доручення, розпорядження та вказівки Керівника Національного Секретаріату.

4.4. Члени Партії можуть подавати пропозиції щодо діяльності Національного Секретаріату, надсилаючи їх у письмовій або електронній формі Керівнику Національного Секретаріату, який здійснює розгляд таких пропозицій та приймає рішення щодо їх доцільності та актуальності, повідомивши автора пропозиції про результати такого розгляду.

4.5. Не допускається надання вказівок та доручень безпосередньо працівникам Національного Секретаріату від будь-яких членів та органів Партії, включаючи Центральні керівні органи Партії.

 1. Керівник Національного Секретаріату

5.1. Керівник Національного Секретаріату призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Президії Політичної Ради Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією, якщо інше не було вирішено на З’їзді.

5.2. Керівник Національного Секретаріату підпорядковується Президії Політичної Ради Партії та підзвітний Центральній контрольно-ревізійній комісії.

5.3. Керівником Національного Секретаріату може бути лише член Партії.

5.4. Керівник Національного Секретаріату:

– здійснює керівництво Національним Секретаріатом;

– підписує партійні документи, у тому числі фінансові, відповідно до своїх повноважень;

– без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами, підписує угоди, фінансові та інші офіційні документи Партії з організаційних питань функціонування Партії;

– укладає від імені Партії правочини, розпоряджається коштами Партії на банківських рахунках та в касі (з врахуванням обмежень, які можуть бути встановлені З’їздом, Політичною Радою або Президією Політичної Ради Партії відповідно до їх повноважень);

–  видає обов’язкові для виконання виконавчими секретаріатами обласних та місцевих організацій Партії накази, розпорядження та доручення;

– бере участь у засіданнях Політичної Ради Партії з правом дорадчого голосу, а також є учасником З’їзду Партії за посадою;

– утворює Оргкомітет З’їзду Партії у разі його скликання на вимогу не менше 1/5 від усіх дійсних (членство яких у Партії не зупинене) членів Партії чи не менше 1/5 від обласних партійних організацій;

– не має права балотуватися від імені Партії на виборах до органів державної влади чи місцевого самоврядування під час роботи Керівником Національного Секретаріату Партії;

– не має права поєднувати свою роботу в Національному Секретаріаті з будь-якою керівною партійною посадою;

 1. Звільнення Керівника Національного Секретаріату

6.1. Керівника Національного Секретаріату може бути звільнено:

а) за згодою сторін;

б) у випадках, передбачених пунктами 6.2. i 6.3. цього Положення;

в) з інших підстав, передбачених законодавством та посадовою інструкцією.

6.2. Керівник Національного Секретаріату може бути звільнений з посади за рішенням Президії Політичної Ради:

а) у разі невиконання Керівником Національного Секретаріату без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим Положенням;

б) у разі грубого порушення Керівником Національного Секретаріату законодавства чи обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, в результаті чого для Партії та/або Національного Секретаріату настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено великі суми штрафів тощо);

в) у разі невиконання Партією та/або Національним Секретаріатом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання Національним Секретаріатом зобов’язань щодо виплати заробітної плати його працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати у випадку наявності необхідних коштів на рахунках Партії;

г) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника Національного Секретаріату;

д) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства  з питань охорони праці;

е) у разі допущення суттєвого зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

є) за наявності повідомлення Міністерства юстиції або його територіальних органів чи підрозділів про допущення Національним Секретаріатом грубого порушення чинного законодавства;

ж) у разі незабезпечення своєчасної та повної виплати належної працівникам заробітної плати за умови наявності коштів достатніх для цього на рахунках Партії;

з) у разі порушення порядку укладення договорів оренди нерухомого майна та  невжиття  заходів  щодо погашення заборгованості з орендної плати;

6.3. Керівник Національного Секретаріату може звільнитися за власним бажанням, попередивши про це Президію Політичної Ради Партії не менше ніж за 2 тижні до дати звільнення.