Підтримати Долучитися Увійти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про членство у політичній партії «Сила Людей» (далі – Партія) розроблено на підставі Закону України «Про політичні партії в Україні» та Статуту Партії.

1.2. Положення про членство в Партії визначає порядок набуття та припинення членства в Партії, права та обов’язки членів Партії, порядок обліку членів Партії та їхнього переходу з однієї партійної організації до іншої.

1.3. Членом Партії може бути громадянин України, який досягнув 18-річного віку, має право голосу на виборах, ознайомився та погоджується із положеннями Статуту Партії, знає, усвідомлює та підтримує ідеологію та програму Партії та відповідає вимогам щодо членства в Партії, які закріплені в цьому Положенні. Членство в Партії є добровільним, індивідуальним та фіксованим. Особа вважається такою, що набула членства в Партії з моменту фіксації її членства у Єдиному реєстрі членів Партії та партійних організацій (надалі – Єдиний реєстр).

1.4. Членство в Партії є добровільним.

1.5. Членство в Партії є фіксованим.

1.6. Члени Партії не можуть бути членами інших партій.

1.7. Всі члени Партії мають рівні права.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

2.1. Члени Партії мають право:

– брати участь у статутній діяльності Партії;

– вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов’язані з діяльністю Партії, та вживати заходів до їх вирішення;

– безпосередньо брати участь у виробленні та реалізації партійної політики;

– вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя як до, так і після ухвалення рішень партійними органами;

– висувати, обирати кандидатів та бути обраним до будь-якого виборного органу Партії через відповідні партійні структури, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених Статутом Партії;

– подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до представницьких органів влади усіх рівнів;

– отримувати інформацію із загальних питань діяльності Партії;

– подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого партійного органу;

– при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Партії – оскаржити це рішення до керівних органів Партії вищого рівня;

– оскаржити рішення чи дії керівних органів та посадових осіб партійних організацій чи Партії до контрольно-ревізійних органів Партії відповідного рівня;

– з власної ініціативи припинити членство в Партії;

– вносити пропозиції щодо змін до Програми Партії та до Статуту Партії.

2.2. Члени Партії також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом Партії та рішеннями З’їзду Партії.

2.3. Члени Партії зобов’язані:

– дотримуватись Статуту та Програми Партії;

– сприяти поширенню ідей та цінностей Партії;

– виконувати рішення керівних органів Партії;

– бути членом одного з первинних осередків або ініціювати його створення, брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах Партії;

– надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади кандидатам, які висунуті Партією, сприяти їхній перемозі;

– дбати про зміцнення авторитету Партії;

– дотримуватись Кодексу етики та поведінки членів Партії;

– бути членом фракції, утвореної представниками Партії в представницьких органах державної влади та місцевого самоврядування, в разі його обрання до такого органу;

– зупиняти членство в Партії на період зайняття посад або на період проходження конкурсу на посади, перебування на яких, згідно з законом, є несумісним з членством у політичних партіях;

– сплачувати членські внески.
{пункт 2.3. зі змінами, внесеними згідно з рішенням Політичної Ради Партії  № 21/11-2016 від 19.11.2016}

2.4. Члени Партії також можуть мати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом Партії та рішеннями З’їзду Партії.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТІЇ

3.1. Для вступу до Партії особа, що має намір набути членства, подає заяву, до якої протягом двох днів з моменту написання додає фото та підтвердження сплати вступного внеску, який обчислюється відповідно до Положення про сплату партійних внесків членами Партії.

Заява про вступ до партії розглядається протягом 2-х робочих днів. Якщо на наступний робочий день з моменту подання заяви кандидат на вступ до Партії не надає всіх необхідних документів, Секретаріат Партії протягом одного робочого дня інформує особу про можливість відхилення її заяви електронною поштою та телефонним дзвінком. У випадку, якщо особа до кінця визначеного терміну не подає необхідні супутні документи (фото та підтвердження сплати вступного внеску), її заява відхиляється автоматично. Секретаріат Партії зобов’язаний інформувати кандидата на вступ до партії про винесене рішення шляхом надсилання електронного листа на 3-й день з моменту отримання заяви.

У разі, якщо особі необхідно пройти спеціальну перевірку для вступу в Партію, особа подає додаткові документі, що визначені даним положенням. Подані особою додаткові документи для вступу в партію розглядаються протягом одного місяця

3.2. Опис необхідних для вступу в Партію документів, а також Статут, програма та Кодекс етики членів Партії розміщені на офіційному сайті Партії.

3.3. Зразки документів на вступ до Партії членів розробляються Секретаріатом Партії та затверджуються Політичною Радою Партії.

3.4. Документи (їх сканкопії), передбачені пунктами 3.1-3.3. надаються за допомогою електронної форми або електронною чи звичайною поштою особою, яка має намір вступити до Партії або особисто.

3.5. Членство в Партії засвідчується партійним квитком. Зразок партійного квитка розробляється Секретаріатом та затверджується Президією Політичної Ради Партії.

3.6. Виготовлення партійних квитків організовує Секретаріат Партії. Партійні квитки передаються організаціями Партії вищого рівня до організацій Партії нижчого рівня.

3.7. Безпосередньо член Партії отримує свій партійний квиток в організації, у якій перебуває на обліку, особисто під розпис. Облік партійних квитків та їх видача членам Партії здійснюється у журналі обліку та видачі партійних квитків. Відповідальність за правильність ведення та збереження журналу несе уповноважений на це працівник виконавчого секретаріату відповідної організації Партії, а у разі його відсутності – Голова або уповноважений на це член Ради організації Партії (далі по тексту – відповідальний за облік членів Партії).

{пункт 3.8. виключено, згідно з рішенням Політичної Ради Партії  № 21/11-2016 від 19.11.2016}

3.8. Форма журналу обліку та видачі партійних квитків розробляється Секретаріатом Партії та затверджується Президією Політичної Ради Партії.

3.9. У випадку втрати членом Партії партійного квитка за його письмовою заявою йому видається інший партійний квиток з ідентичним номером до квитка, що був виданий раніше.

Таку заяву член Партії подає особисто або надсилає електронним чи звичайним листом до відповідної партійної організації, яка здійснює облік.

Виготовлення дубліката втраченого партійного квитка оплачується членом Партії самостійно.
{пункт 3.9. зі змінами, внесеними згідно з рішенням Політичної Ради Партії  № 21/11-2016 від 19.11.2016}

3.10. У разі, якщо партійний квиток члена Партії значно пошкоджено, такий партійний квиток може бути замінено відповідно до п. 3.9. Заяву на заміну пошкодженого партквитка член Партії подає особисто або надсилає електронним або звичайним листом до відповідної організації Партії.

3.11. Після оголошення чергових або позачергових виборів, прийом в члени партії місцевої партійної організації здійснюється за погодженням з Головою відповідної міської/районної партійної організації, а у випадку його відсутності на території громади, в осередки якої вступають члени партії – за погодженням з Головою або заступником Голови обласної організації (якщо йому делеговані такі повноваження), а за відсутності обласної організації – за погодженням з Політичною Радою партії «Сила Людей».

4. УМОВИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЧЛЕНСТВА В ПАРТІЇ

4.1 Членом Партії не може бути особа, яка:

а) не поділяє основні засади Партії;

б) має не погашену судимість за умисний злочин (якщо цей випадок не визнаний прикладом “вибіркового правосуддя” за рішенням контрольно-ревізійної комісії найнижчого рівня, що діє на даній території);

в) прямо чи опосередковано причетна до корупційних правопорушень, тобто не може підтвердити відповідність між фактичними видатками та задекларованими доходами своїми та членів своєї сім’ї;

г) є визнаною судом недієздатною;

ґ) має громадянство іншої держави;

д) є членом іншої політичної партії;

е) прямо або опосередковано пов’язана з так званою владою окупованої АРК, ЛНР, ДНР (або члени сім’ї).

5. ОСОБИ, ЩО МОЖУТЬ НАБУТИ ЧЛЕНСТВА В ПАРТІЇ ВИКЛЮЧНО ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ СЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЩОДО НИХ

5.1 Спеціальну перевірку, що передує ухваленню рішення про членство в Партії, проходять особи, що:

а) до моменту реєстрації Партії (серпень 2014 р.) мали статус Президента України, Керівника апарату Президента, члена РНБО, Народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України або АРК, судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих судів України, Голови будь-якого суду України, Голови або заступника Голови ОДА, КМДА, СМДА, Голови або члена ЦВК, Голови СБУ або його заступника, Генерального прокурора або його заступника, Прокурорів усіх рівнів, Керівника обласного, міського, районного підрозділу Міністерства доходів та зборів або МВС, Голови або заступника Голови ФДМУ, Вищого, обласного, Київського або Севастопольського, АРК керівництва Партії Регіонів або Комуністичної партії України.       

б) у період з 01.01.2010 по 31.12.2014 року мала статус співробітника МВС, СБУ, Податкової, Прокуратури, Митниці.

в) займали керівні посади на рівні обласних партійних організацій у будь-якій іншій політичній партії або були керівниками груп та фракцій в органах місцевого самоврядування.

г) були у період з 01.01.2010 по 31.12.2014 року міськими головами,  обраними від Партії Регіонів та Комуністичної Партії, депутатами обласних рад та міських рад у містах–обласних центрах (від Партії Регіонів та Комуністичної Партії, в тому числі позапартійні особи).

{підпункт г пункту 5.1. зі змінами, внесеними згідно з рішенням Політичної Ради Партії  № 21/11-2016 від 19.11.2016}

ґ) займали керівні посади на всеукраїнському рівні у парламентських партіях;

д) раніше припиняли членство в Партії шляхом примусового або автоматичного виключення.

5.2 Порядок проведення спеціальної перевірки:

5.2.1 Особа, що підлягає спеціальній перевірці, окрім документів передбачених у п.3.1-3.3 подає автобіографію та декларацію про доходи і видатки за поточний чи попередній рік. Така особа зобов’язана підтвердити свої видатки та видатки своїх членів сім’ї задекларованим доходам.

5.2.2 Секретаріат після отримання заяви та доданих документів із зазначенням, що особа підлягає спеціальній перевірці, невідкладно подає усі подані заявником документи до Центральної контрольно-ревізійної комісії.

5.2.3 Центральна контрольно-ревізійна комісія впродовж 15 днів збирає та розглядає матеріали про заявника і готує висновок про можливість чи неможливість подальшої перевірки та передає його на розгляд Політичної Ради (Президії Політичної Ради) Партії.

5.2.4 Політична Рада (Президія Політичної Ради) Партії на своєму засіданні шляхом таємного голосування приймає рішення щодо прийняття такої особи в члени Партії. Усі матеріали, що стосуються заявника та висновок ЦКРК щодо нього мають опубліковані у внутрішньопартійних мережах. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало 2/3 усіх учасників, що брали участь у голосуванні.

{пункт 5.2.4. зі змінами, внесеними згідно з рішенням Політичної Ради Партії  № 21/11-2016 від 19.11.2016}

5.2.5 Особу, що пройшла спеціальну перевірку та щодо членства в Партії якої схвально проголосувало більше половини членів Партії, що брали участь у голосуванні, приймає до членів Партії Політична Рада (Президія Політичної Ради) Партії 2/3 голосів від усіх членів Політичної Ради (Президії Політичної Ради) Партії шляхом таємного голосування.

5.2.6 Спеціальна перевірка може бути проведена також стосовно іншого члена Партії, у випадку надходження звернення до відповідних органів Партії щодо необхідності проведення такої перевірки, виключно в рамках п. 5.1.

{пункт 5.2.6. зі змінами, внесеними згідно з рішенням Політичної Ради Партії  № 21/11-2016 від 19.11.2016}

5.2.7 Якщо особа приховала відомості про те, що вона підлягає спецперевірці та не пройшла її, вона вважається такою, що грубо порушила норми документів Партії.

{пункт 5.2.7. зі змінами, внесеними згідно з рішенням Політичної Ради Партії  № 21/11-2016 від 19.11.2016}

6. ВЗАЄМОДІЯ ЧЛЕНА ПАРТІЇ З ОСЕРЕДКОМ

6.1 Для вступу особи в осередок, вона подає заяву на ім’я Голови осередку.

6.2. Рішення про прийом члена до складу осередку або про відмову у прийомі ухвалюють Збори осередку більшістю від загального складу. Збори осередку, отримавши необхідні документи, розглядають питання про прийом або відмову у прийомі заявника до складу осередку на своєму найближчому черговому засіданні, але не пізніше, ніж у двадцятиденний термін з моменту отримання заяви. Підставою для внесення змін до Єдиного реєстру є протокол Зборів осередку, на яких було ухвалене відповідне рішення.

6.3 Якщо члени Партії бажають створити новий осередок, документи про них із заявою про створення осередку подаються на затвердження до відповідної Ради партійної організації найнижчої за рівнем – утвореної на території, де живуть чи працюють заявники. Рішення про дозвіл створення осередку або відмову у створенні ухвалюється більшістю від їх складу та надсилається для погодження до обласної КРК, а у випадку їх відсутності до ЦКРК.

6.4 Якщо під час розгляду поданих заявником документів про створення осередку чи приєднання до осередку з’ясується, що заявник підлягає спеціальній перевірці, передбаченій у п.5.1., Голова партійної організації (осередку) подає відповідну заяву до контрольно-ревізійної комісії вищого рівня для розгляду відповідності члена Партії вимогам до членства.

6.5. Рішення осередку про відмову у вступі до осередку/прийомі в члени Партії може бути оскаржене заявником у 30-денний термін до КРК організації Партії вищого рівня. КРК Партії вищого рівня розглядає скаргу та подає свій висновок на засідання Ради партійної організації або Президії Політичної Ради Партії. За результатами розгляду висновку КРК відповідна Рада партійної організації або Президія Політичної Ради Партії ухвалює остаточне рішення про прийом або відмову в прийомі особи в осередок чи створення нового осередку.

6.6. Вихід (виключення) зі складу осередку відбувається на підставі особистої письмової заяви члена Партії, поданої на ім’я Голови осередку. Підставою для внесення змін до Єдиного реєстру є заява члена Партії. Відповідальна за облік членів Партії особа, що внесла відповідні зміни у Реєстр, інформує Голову осередку про зміну складу шляхом надсилання електронного листа.

7. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТІЇ.

 7.1. Членство у Партії припиняється у випадках:

– добровільного виходу з Партії;

– примусового виключення з Партії;

– автоматичного припинення членства в Партії;

– припинення діяльності Партії.

7.2. Добровільний вихід з Партії здійснюється на підставі письмової заяви члена Партії, яку він подає особисто або надсилає рекомендованим листом до Ради організації Партії, де перебуває на партійному обліку, на ім’я її Голови. Якщо відповідна організація відсутня, заява надсилається у Секретаріат Партії.

Заяву члена Партії про добровільний вихід з Партії Рада відповідної організації Партії розглядає на найближчому черговому засіданні, але не пізніше, ніж у 30-денний термін з дня її отримання.

7.3. Виключення особи з Партії здійснюється шляхом прийняття такого рішення Радою відповідної організації Партії, а у разі відсутності Ради – Конференцією обласної організації Партії або Політичною Радою Партії, на підставі рішення КРК у разі встановлення фактів:

7.3.1 Грубих або систематичних порушень членом Статуту, Положення про членство та інших положень або нормативних документів Партії;

7.3.2. Невідповідності членом цінностям та засадам Партії;

7.3.3. Таких, що підтверджують заподіяння членом істотної шкоди Партії;

7.3.4. Розголошення конфіденційної інформації;

7.3.5. Публічного виступу, що порочить честь та гідність іншого члена Партії або самої Партії;

7.3.6. За систематичну несплату членських внесків два та більше місяців, відповідно до Положення “Про внески”.

Виключення особи з Партії на підставі пункту 7.3.6. не потребує ухвалення відповідного рішення КРК.

7.4. У разі примусового виключення з Партії, Рада відповідної організації Партії зобов’язана попередити члена про виключення його з Партії у термін до 7 днів електронним листом і телефонним дзвінком.

7.5. Рішення про виключення може бути оскаржене до контрольно-ревізійної комісії вищого рівня протягом 10 (десяти) днів від дня отримання особою повідомлення про таке рішення та набуває сили після закінчення строку на його оскарження (крім рішень про виключення на підставі пункту 7.3.6, які набувають чинності одразу після прийняття його Радою відповідної партійної організації). Заява про оскарження має бути розглянута відповідним контрольно-ревізійним органом організації Партії протягом 20 (двадцяти) днів з дати отримання такої заяви.

{пункт 7.5. зі змінами, внесеними згідно з рішенням Політичної Ради Партії № 21/11-2016 від 19.11.2016}

7.6. У разі добровільного виходу з Партії особа має право повторно вступити до Партії на умовах, передбачених Статутом Партії та цим Положенням.

7.7. Членство в Партії осіб, рішення про примусове припинення членства (виключення) з Партії щодо яких було скасовано контрольно-ревізійною комісією організації вищого рівня, поновлюється з моменту скасування рішення про виключення відповідних осіб. При цьому у таких членів Партії зберігається партійний стаж.

7.8. Примусове виключення особи з Партії позбавляє її права на повторний вступ до Партії протягом 3 (трьох) років.

7.9. Припинення членства у Партії наступає автоматично та не потребує подання заяви членом Партії у таких випадках:

– припинення громадянства України;

– визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Партії, який скоїв умисний злочин;

– смерті особи.

7.10 При відмові члена Партії від громадянства України, або при набранні законної сили обвинувального вироку щодо члена Партії, сама особа або її представник протягом 10 днів з дня настання такої обставини повідомляє організацію Партії, в якій раніше перебувала на партійному обліку та повертає партійний квиток. Повідомлення відповідних органів Партії здійснюється листом та наданням завізованих копій підтверджуючих документів.

7.11 У разі припинення членства особи в Партії з будь-яких підстав майно та кошти (у тому числі членські внески), передані такою особою у власність Партії, поверненню не підлягають, якщо це не було узгоджено.

7.12. Наслідком припинення членства в Партії з будь-яких причин є одночасне виключення відповідної особи зі складу органів Партії, до яких її було обрано.

8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Дане Положення затверджується Політичною Радою Партії.

8.2. Внесення змін у це Положення відбувається виключно за рішенням Політичної Ради Партії.

8.3. Зміни до даного Положення вносяться шляхом затвердження його у новій редакції або шляхом затвердження додатків до нього, які є невід’ємною частиною даного Положення.

8.4. Зміни до Положення набирають чинності з дати їх оприлюднення на офіційному сайті Партії.

8.5. У випадку протиріч норм даного положення із нормами Статуту – норми Статуту є визначальними.